Calendar conectare case de marcat – online 2021 Leave a comment

Termenul pentru aplicarea sanctiunilor se amana pana la 31.03.2021

(1) Conectarea prevăzută la art. 1 se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu
data de 1 iulie 2020 cu respectarea următoarelor termene:
a) până la data de 30 septembrie 2020 operatorii economici încadrați în categoria marilor
contribuabili;
b) până la data de 31 ianuarie 2021 operatorii economici din categoria contribuabililor
mijlocii și mici.
c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior
datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), operatorii economici care utilizează aparate de
marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații
electronice au obligația completării și transmiterii declarației prevăzută în anexa nr. 2 la
prezentul ordin cu respectarea următoarelor termene:
a) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit a), până la data de 30 septembrie 2020.
b) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit b), până la data de 31 ianuarie 2021.
c) operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit c), în termen de 2 zile lucrătoare de la data
instalării aparatului de marcat electronic fiscal.
(3) Categoriile de informații cuprinse în declarația prevăzută la alin. (2) sunt detaliate în
anexa nr. 2 la prezentul ordin.
(4) Declarația prevăzută la alin. (2) se completează cu ajutorul programului de asistență
pus la dispoziție pe site-ul ANAF în secțiunea Descărcare Declarații și se depune în format
PDF, cu fișier XML atașat, semnat electronic, prin mijloace de transmitere la distanță, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(5) Operatorii economici care depun declarația prevăzută la alin. (2) își vor îndeplini
obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice
fiscale cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (3) sau, după caz, ale art. 3 alin. (1) din
procedura de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit.a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr.11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 627/2018.

Anexa nr. 2

Informațiile conținute în declarația operatorilor economici care desfășoară activitate în zone nedeservite de rețele de comunicație electronice

1. Datele de identificare ale utilizatorilor de aparate de marcat electronice fiscale:

a. cod de identificare fiscală;
b. denumirea operatorului economic;
c. numărul unic de identificare al aparatului de marcat electronic fiscal;
d. adresa locului de instalare sau utilizare a aparatului de marcat electronic fiscal;
e. datele de identificare și calitatea persoanei care este desemnată să transmită
informații și/sau să efectueze înregistrări privind aparatele de marcat electronice
fiscale;

2. Declarație pe propria răspundere prin care utilizatorul menționează că aparatul de
marcat va funcționa în modul de lucru offline, semnată de reprezentantul legal al
operatorului economic, după modelul prevăzut în continuare

Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata, ……………………., domiciliat(ă) în ……………………., str.
………………..nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., judeţul/sectorul …………….,legitimat(ă) cu
B.I./C.I./paşaport, seria ….., nr. ………., eliberat(ă) de …………… la data de ………….. având
CNP/NIF ………………………., în calitate de administrator/reprezentant legal al utilizatorului …………………………………., având CIF/CNP/NIF ……………, cunoscând prevederile legii penale privind falsul în declaraţii*), declar pe propria răspundere următoarele:
Aparatul de marcat electronic fiscal cu numărul unic de identificare ………………….., este
instalat/utilizat la adresa din localitatea ……………….., str. ……………….. nr. ….. bl. ….., sc.
….., ap. ….., judeţul/sectorul ………………..
Declar pe propria răspundere că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este
situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care,
aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.

Am luat cunoştinţă de obligaţia prevăzută la art. 3^1 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de
marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respective de a asigura conectarea la distanţă a aparatelor de marcat electronice fiscale, în vederea transmiterii de date fiscale către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Dau prezenta declaraţie spre a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în
subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Data Semnătura,
……………. ………………
_________________
*) Art. 326 Falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare:
„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei
unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine
sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

COS DE CUMPARATURI

close
Call Now ButtonContacteaza-neCall Now ButtonContacteaza-ne